Loading...
Retourneren

Niet helemaal tevreden?

Uiteraard hopen we dat we iedereen blij kunnen maken met de producten die we verkopen, maar helaas is het in de praktijk wel eens zo dat een product niet werkt zodat je had gedacht. Hieronder kun je kiezen voor de eenvoudige of uitgebreide versie van ons stappenplan voor een retourzending. In de uitgebreide versie vindt je alle rechten en plichten.

Meer informatie over het herroepingsrecht vindt je op de site van Sepastop.

serviceenonderhoud 300x300 - Retourneren
Nadat je ons binnen 14 dagen na je bestelling op de hoogte hebt gesteld via een email op info@verkoopje2wieler.nl of via het contactformulier kun je de artikelen terugsturen o.v.v. je naam, adres en ordernummer. De kosten voor het terugsturen zijn voor jou. Als het pakket bij ons binnen is zorgen we dat je binnen 14 dagen het aankoopbedrag terug op je rekening hebt. Wij doen niet moeilijk over retourzendingen, maar zoeken uiteraard voordat je jouw pakket terugstuurt samen met je naar een passende oplossing!

Je kunt het artikel retourneren/verzenden naar:

Verkoopje2wieler.nl
Dirk Huurdemanlaan 11
3871 WK Hoevelaken

Rechten en plichten van de consument en de webwinkel
1. De Consument kan een Overeenkomst, zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien (14) dagen is verstreken, vanaf:
a. de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen;
b. de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste producten heeft ontvangen, indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
c. de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van de producten bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
d. de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste producten heeft ontvangen voor een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode.
2. De Consument oefent het in lid 1 bedoelde recht uit door binnen de in dat lid gestelde termijn het ingevulde modelformulier voor ontbinding te zenden of, een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan Verkoopje2wieler.nl. Dit modelformulier wordt binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst verstrekt doch uiterlijk bij de levering van de producten.
3. Brengt de Consument op elektronische wijze via de website of het e-mailadres van Verkoopje2wieler.nl een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt Verkoopje2wieler.nl onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst van deze verklaring.
4. Op de Consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht.

Uitsluiting herroepingsrecht
1. De Consument heeft geen Recht van ontbinding bij een Overeenkomst,
betreffende:
a. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde
producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
b. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
c. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken, zoals cd’s en dvd’s.

Gevolgen herroepingsrecht
1. Verkoopje2wieler.nl vergoedt binnen veertien (14) dagen na de dag van ontvangst van de producten of binnen 14 dagen nadat de Consument afdoende bewijs van verzending van de producten heeft overgelegd alle van de Consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de door de Consument betaalde leveringskosten.
2. Verkoopje2wieler.nl maakt hierbij gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door de Consument is gebruikt ter voldoening van de voor de ontbinding op de Consument rustende verbintenissen, tenzij de Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de Consument hierdoor geen kosten mag hebben.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Verkoopje2wieler.nl niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Verkoopje2wieler.nl aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
4. Tenzij Verkoopje2wieler.nl heeft aangeboden de op basis van de ontbonden Overeenkomst geleverde producten zelf af te halen, zendt de Consument onverwijld en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na het uitbrengen van de in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde verklaring de door hem ontvangen producten terug of overhandigt deze aan Verkoopje2wieler.nl of aan een persoon die door Verkoopje2wieler.nl is gemachtigd om de producten in ontvangst te nemen.
5. Verkoopje2wieler.nl neemt de kosten van de retourzending niet voor haar rekening, indien de Consument gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht.
6. De Consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten als een behandeling van de producten verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen. Indien de Consument gebruik wil maken van zijn Recht van ontbinding, zal hij de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Verkoopje2wieler.nl retourneren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de producten onbeschadigd door Verkoopje2wieler.nl ontvangen worden.
7. De Consument is niet aansprakelijk noch enige kosten verschuldigd door de uitoefening van zijn Recht van ontbinding, onverminderd het bepaalde in lid 3 en 6 van dit artikel stellen.

Adres voor retourzendingen
Producten kunnen worden verstuurd naar het volgende adres: Verkoopje2wieler.nl, Dirk Huurdemanlaan 11, 3871 WK Hoevelaken

START VANDAAG NOG MET DE VERKOOP VAN JE TWEEWIELER

BOD AANVRAGEN